REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH I IMPREZ W STUDIO LET’S COOK

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Let’s cook studio kulinarne Monika Reinhardt z siedzibą w Gorzowie przy ul. Kwarcowej 14, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 599-202-19-98 i numerem REGON: 081202019 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
 2. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z usługi (zwane dalej ,,Uczestnikami”), wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Let’s cook studio kulinarne Monika Reinhardt w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 3. Zgłaszając swój udział w warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W studiu kulinarnym „Organizatora” organizowane są warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych i dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
 5. Wszystkie alergie pokarmowe należy koniecznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
 6. Warsztaty odbywają się w studiu kulinarnym zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Niepodległości 26/H19-20.
 7. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.letscook.com.pl szczegóły dotyczące warsztatów.
 8. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 9. Czas trwania warsztatów jest określony przez Organizatora. Po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikami Organizator ma prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania warsztatów.
 10. Imprezy prywatne są organizowane po podpisaniu zamówienia-zlecenia przez zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu ze studiem ceny za imprezę oraz menu. Cena ustalana jest za pełne wypełnienie studia ( 14 stanowisk ) i jest niezależna od ilości osób przybyłych na imprezę .Impreza prywatna może się odbyć po dokonaniu zaliczki najpóźniej na tydzień po zablokowaniu studia ( nie mniej niż 500 zł ). W przypadku odwołania imprezy przez zamawiającego zaliczka przepada.
 11. Na prośbę Uczestników Organizator może wydłużyć czas trwania warsztatów ( dotyczy to przede wszystkim imprez prywatnych ). Organizator zastrzega prawo do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100 PLN netto od grupy ( słownie: sto złotych ) za każdą dodatkową godzinę trwania warsztatów, po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikami warsztatów.
 12. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 13. Wszystkie płatności odbywają się przelewem na konto bankowe Organizatora w Santander Bank 46 1910 1048 2409 8261 4406 0001 lub bramkę płatności DotPay.
 14. Za datę dokonania płatności uznaje się moment zaksięgowania wpływu pieniędzy na rachunku bankowym Organizatora.
 15. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.letscook.com.pl/.
 16. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
  • zajęcia grupowe z prowadzącym
  • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach
  • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach
  • wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów
  • udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć
  • wodę, kawę bądź herbatę
 17. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć ( jeśli warsztaty mają odbyć się np. 8.03 to ostatnim dniem rezygnacji jest 3.03 ) . W przypadku terminowej rezygnacji z udziału w warsztatach opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji.Organizator nie zwraca wniesionych opłat za warsztaty w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem.
 18. Jeśli uczestnik nie pojawił się na warsztatach ( zapomnienie terminu, choroba itd )  nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty bądź przeniesienia rezerwacji na inne warsztaty . Nieobecność na warsztatach wiąże się ze stratą dokonanej wpłaty .
 19. Odwołanie imprezy urodzinowej możliwe jest na 14 dni przed terminem. Jeśli data odwołania jest krótsza zaliczka na urodziny przepada.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 21. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres info@letscook.com.pl , najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.​
 22. W wypadku kiedy uczestnik nie może przyjść na warsztaty ( np na 4 dni przed terminem ) , a studio znajdzie kogoś na zastępstwo kwota za warsztaty przechodzi w ” nadwyżki ” i uczestnik może wziąć udział w innych nadchodzących warsztatach z kalendarza wydarzeń w przeciągu 3 miesięcy.
 23. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 24. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem info@letscook.com.pl
 25. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych oraz w social mediach własnych wraz z social mediami partnerów współpracujących z naszym studiem . Wykupienie udziału w warsztatach oznacza jednocześnie zgodę na użycie wizerunku uczestnika warsztatów (dotyczy to także warsztatów z udziałem dzieci).
 28. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 29. Vouchery zakupione w naszym studio są bezwzrotne i ważne 3 miesiące od daty zakupu. Koszt takiego vouchera to 180 zł . Podczas tego okresu można wybrać sobie dowolne warsztaty do zrealizowania (wraz z ewentualną dopłatą). Jeśli obdarowany wybierze tańsze warsztaty zwrot różnicy nie jest możliwy.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 31. Uczestnik poinformuje organizatora i nie weźmie udziału w warsztatach jeśli wystąpią u niego objawy covid-19, będzie zmuszony odbyć kwarantannę bądź miał styczność z osobą chorą.
  Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników na warsztatach mierzona będzie temperatura, organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wpuszczenia na warsztaty jeśli uczestnik będzie miał gorączkę.
  Uczestnik wyraża zgodę na pomiar temperatury. Do dyspozycji na warsztatach znajdują się rękawiczki ochronne oraz wszelkie płyny dezynfekujące. Maseczki są nieobowiązkowe, jeśli uczestnik chce pracować w maseczce musi przynieść swoją.