Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

polityka prywatności

Polityka prywatności Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Studio Kulinarne Let’s cook Monika Reinhardt ul.Kwarcowa 14, 66-400 Gorzów Wlkp jest Administratorem Twoich danych osobowych. W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: info@letscook.com.pl pisemnie na adres Administratora Jako Administrator Twoich danych osobowych:

1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu : zawarcia i wykonania umowy, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących działalności studia , udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.

3. Przetwarzamy następujące kategorie danych: • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, pesel ( w wypadku kursów wakacyjnych ) – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży warsztatu • imię, nazwisko, adres email, – w celach marketingowych

4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji zgłoszenia na warsztaty.

5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.

6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

7. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

8. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

9. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

10. Nie będziemy profilować Twoich danych.

11. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

12. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują pliki cookies.

13. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 
 
Partnerzy
  •